open menu
Apply now

Bert Johan snaterse - 2018

Bert Johan snaterse - 2018

Bert Johan snaterse - 2018

Amber Lalieu - 2018

Amber Lalieu - 2018

Amber Lalieu - 2018

Didianne leusink - 2018

Didianne leusink - 2018

Didianne leusink - 2018

Don Possen - 2018

Don Possen - 2018

Don Possen - 2018

Lars den Hertog - 2018

Lars den Hertog - 2018

Lars den Hertog - 2018

Morena Bamberger - 2018

Morena Bamberger - 2018

Morena Bamberger - 2018

Rachelle Bindels - 2018

Rachelle Bindels - 2018

Rachelle Bindels - 2018

Yvette Schiffers - 2017

Yvette Schiffers - 2017

Simone Schuffelen - 2017

Simone Schuffelen - 2017

Renee Vleugels - 2017

Renee Vleugels - 2017

Pol Veldhuizen - 2017

Pol Veldhuizen - 2017

Nika Schmitt - 2017

Nika Schmitt - 2017

Lisa Lauffs - 2017

Lisa Lauffs - 2017

Linda Geurts - 2017

Linda Geurts - 2017

Flo van der Waa - 2017

Flo van der Waa - 2017

Cas Banierink - 2017

Cas Banierink - 2017

Aurélie d'Incau - 2017

Aurélie d'Incau - 2017

YAEL WOLFS - 2016

YAEL WOLFS - 2016

TIES VAN DIJK - 2016

TIES VAN DIJK - 2016

SOPHIE JOHNS - 2016

sOPHIE JOHNS - 2016

MIRIAM SENTLER - 2016

MICHIEL UBELS - 2016

MICHIEL UBELS - 2016

krista smulders - 2016

Krista smulders - 2016

kiki nickel - 2016

kiki nickel - 2016

kiki nickel - 2016

Kiki nickel - 2016

karel Dicker - 2016

Karel Dicker - 2016

julie Fassbender - 2016

julie Fassbender - 2016

Julie Fassbender - 2016

Judith frissen - 2016

Judith frissen - 2016

Helma dabekaussen - 2016

Helma Dabekaussen - 2016

Fran Hoebergen - 2016

anouk schepens - 2016

Anouk schepens - 2016

Alexis Niemeijer - 2016

Alexis Niemeijer - 2016

Art

''SEE WHAT HAPPENS…''

Een nieuwe praktijk in het hedendaagse kunstonderwijs zou ruimte moeten bieden aan een van de meest kenmerkende aspecten van kunstacademies, namelijk dat niemand je precies kan vertellen wat hij doet. De artistieke identiteit van zowel studenten als docenten verkeert gewoonlijk in eenzelfde staat van onzekerheid en verwarring” (uit: See What Happens – E. de Jong, ABKM editie nr 1).

Bij de opleiding Fine Arts | Autonome Beeldende Kunst gebruiken we de learning community als uitgangspunt voor het onderwijs. Dat betekent dat we iedere leersituatie proberen te zien als een nieuw begin waar studenten en docenten op basis van gelijkwaardigheid op in kunnen gaan. Deze leersituaties kunnen zich bevinden binnen het reguliere curriculum en in het atelier, maar ook daarbuiten. Want we zijn ook op zoek naar uitdagende ruimtes en omgevingen die het mogelijk maken om buiten de academie te werken. Dat kan in het publieke domein zijn, maar ook in een oude sloopflat, een leegstaande fabriekshal, een landschappelijke omgeving of op het internet.

Bij Fine Arts maken we dingen in de breedste zin van het woord. Dat betekent dat we schilderen, tekenen en beelden maken, maar het komt er ook op neer dat we met verschillende materialen, objecten en media werken om te kunnen communiceren over de verschillende ideeën die we hebben.

Theorie en onderzoek worden nadrukkelijk niet gezien als cognitieve domeinen bij uitstek. Het zijn eerder affectieve domeinen die attitudes ontwikkelen binnen de artistieke praktijk. Deze attitudes maken het de student mogelijk om vanuit een zekere intellectuele afstand aandacht te genereren voor intrinsieke kwaliteiten binnen de artistieke praktijk.

We onderzoeken, reflecteren en debatteren veel over de vraag wat het eigenlijk is wat we doen… Dat betekent ook dat we de vraag wat een kunstenaar eigenlijk is zo lang mogelijk onbeantwoord laten, om zoveel mogelijk ruimte te scheppen om de verschillende mentaliteiten van het kunstenaarschap te onderzoeken.

De tweejarige master POLIS Academy – The Learning Community: artistic practices as debating laboratories sluit inhoudelijk aan op de bachelor fase FA.


'SEE WHAT HAPPENS…''

A new practice in contemporary art education should provide scope for one of the most distinctive aspects of art academies: that no one can tell you exactly what they do. The artistic identity of both students and professors is usually in the same state of uncertainty and confusion. (from: See What Happens – E. de Jong, ABKM edition no. 1).

In the Fine Arts | Autonomous Visual Arts course, we use the learning community as a starting point for education. This means that we try to see every learning situation as a new beginning that students and lectures can to respond to equally. These learning situations can be found within the regular curriculum and at the studio, as well as outside of those contexts. After all, we are also looking for challenging spaces and environments that make it possible to work outside the academy whether in the public domain or in an old demolition site, at a vacant factory, in scenic surroundings, or on the Internet.

At Fine Arts, we make things in the broadest sense of the word. We paint, draw, and imagine, and we also work with different materials, objects, and media to communicate the different ideas we have.

Theory and research are explicitly not seen as uniquely cognitive domains. They are more like affective domains that develop attitudes within an artistic practice. These attitudes enable students to focus on intrinsic qualities within the artistic practice from a certain intellectual distance.

We spend quite a bit of time researching, reflecting, and debating what we actually do, meaning we also leave the question of what an artist actually is unanswered for as long as we can, creating as much space as possible to look into the different mentalities of artistry.

The two-year Master's programme, POLIS Academy - The Learning Community: Artistic Practices as Debating Laboratories, follows the Bachelor's phase.

www.gilbertdebontridderprijs.nl

www.backtomaybe.com